Doprava do Balíkovny při objednávce nad 700,- Kč a platbě předem a na Slovensko za viac než 80 € zdarma!

ACE WC gel proti vodnímu kameni Disincrostante, 700 ml

122 hodnocení
 
  • 1 z 3
 
Ace WC gel Disincrostante
Proti vodnímu kameni
 
Důkladně čistí a odstraňuje vodní kámen
S inovativním systémem Multi - Getto
 
Obsah: 700 ml
Výrobce: FATER S.p.A.
 
Dovoz Itálie
Dostupnost Skladem (2 ks)
Měrná cena 89 Kč / 1 ks
Cena 73,55 Kč bez DPH
89 Kč    
Kód produktu 8001480020382
Kategorie KOUPELNY A WC
 
ACE WC gel Disincrostante odstraňuje vodní kámen a usazené nečistoty.
 
Eliminuje 99,99 % choroboplodných zárodků a bakterií, dezinfikuje toaletu. Díky inovativnímu systému Multi - Getto si hravě poradí s nečistotami i na těžko dostupných místech. Toaleta díky tomu získá hygienickou čistotu.
 
ACE logo 
 
Ace WC gel Candeggina
proti vodnímu kameni
 
  • dezinfekční prostředek
  • odstraní i ty nejodolnější vápenaté usazeniny
  • působí i pod vodní hladinou
  • pomáhá odstraňovat těžce dostupné nečistoty
  • lepší ochrana pod okrajem toaletní mísy
  • s inovativním systémem Multi-Getto
  • eliminuje 99,99 % choroboplodných zárodků a bakterií
Systém Multi - Getto - inovativní multi tryska, díky které se ACE WC gel snadno aplikujete i do špatně dostupných míst, což umožňuje přípravku lépe likvidovat špínu, bakterie i vodní kámen.

Příprava a použití:
Uzávěr bezpečný proti otevření dětmi. Stiskněte víčko na obou stranách zároveň a odšroubujte uzávěr. Aplikujte produkt pod okraj a na stěny WC mísy. Nechte působit 15 minut. Poté toaletu spláchněte. Pokud je třeba, použijte WC kartáč.  Zavření: Jemně otáčejte víčkem do zaklapnutí. Nepoužívejte na chromované povrchy. Aplikujte pouze na toalety. Zamezte styku s jinými povrchy než záchodovou mísouV případě kontaktu okamžitě opláchněte. Potřísněné prkénko okamžitě opláchněte vodou. Uchovávejte pouze v původním obalu.

Podobné produkty

Obsah 700 ml
Složení: Méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky. Parfém; Benzalkonium chlorid.
Nebezpečí: Obsahuje: Kyselinu Chlorovodíkovou; PEG-2 OLEAMINE. H290 Může být korozivní pro kovy. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P234 Uchovávejte pouze v původním obalu. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P301 + P330 + P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO /lékaře tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně). P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. P390 Uniklý produkt absorbujte, aby se zabránilo materiálním škodám. P405 Skladujte uzamčené. P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečného odpadu. Nepoužívejte společně s bělícími přípravky ani s jinými čisticími přípravky, mohou se uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: