Doprava do Balíkovny při objednávce nad 700,- Kč a platbě předem a na Slovensko za viac než 80 € zdarma!

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na adresách www.giulieta.shop, www.giulieta.cz a www.giulieta.sk (dále jen „Obchodní podmínky“) provozovaného Martinou Novákovou, IČO: 05955548, se sídlem Pohoří 790, 725 26, Ostrava - Krásné Pole, tel.: +420 722 796 456 (dále jen „Prodávající“) s provozovnou na ul. Družební 733, 725 26 Ostrava - Krásné Pole.

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto Obchodní podmínky upravují v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "Občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a jinou osobou (dále jen „Kupující“), prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího provozovaného na webové stránce umístěné na internetových adresách <www.giulieta.shop>, <www.giulieta.cz> a <www.giulieta.sk> (dále jen „Internetový obchod"). Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání Internetového obchodu a další související právní vztahy. Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Kupní smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny a uzavírají se v českém jazyce. Kupní smlouva je po svém uzavření Prodávajícím uložena za účelem jejího úspěšného splnění, prodávající se však nezavazuje umožnit Kupujícímu opakovaný přístup k uzavřené kupní smlouvě.

2. Další, zejména kontaktní, údaje o Prodávajícím jsou zveřejněny v Internetovém obchodě v sekci „Kontakty“.

3. Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

a. Spotřebitelem je každá fyzická osoba, která s Prodávajícím uzavírá Kupní smlouvu, nebo jinak jedná, mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec svého samostatného výkonu povolání.

b. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

4. Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek lze upravit v nabídce zboží Prodávajícího umístěné v Internetovém obchodu nebo v Kupní smlouvě. Taková případná odchylná ujednání mají přednost před Obchodními podmínkami.

5. Prodávající může znění Obchodních podmínek jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek. Kupující dává souhlas s aktuálním zněním Obchodních podmínek při každém jednotlivém uzavření Kupní smlouvy.

II. Některé definice

2.1  Cena je finanční částka, kterou budete hradit za Zboží;

2.2  Cena za dopravu je finanční částka, kterou budete hradit za doručení Zboží, a to včetně ceny za jeho zabalení;

2.3  Celková cena je součet Ceny a Ceny za dopravu;

2.4  DPH je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů;

2.5  Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu;

2.6  Objednávka je Váš závazný návrh na uzavření Smlouvy o koupi Zboží s Námi;

2.7  Uživatelský účet je účet zřízený na základě Vámi sdělených údajů, jež umožňuje uchování zadaných údajů a uchovávání historie objednaného Zboží a uzavřených Smluv;

2.8  Vy jste osoba nakupující na Našem E-shopu, právními předpisy označovaná jako kupující;

2.9  Zboží je vše, co můžete nakoupit na E-shopu 

III. Obecná ustanovení a poučení

3.1  Koupě Zboží je možná jen přes webové rozhraní E-shopu.

3.2  Při nákupu Zboží je Vaše povinnost poskytnout Nám všechny informace správně a pravdivě. Informace, které jste Nám poskytli v Objednávce budeme tedy považovat za správné a pravdivé.

3.3  Na našem E-shopu také poskytujeme přístup k hodnocení Zboží provedenému jinými spotřebiteli. Autenticitu takových recenzí zajišťujeme a kontrolujeme tím, že propojujeme hodnocení s konkrétními objednávkami, tudíž v interním systému u každého hodnocení vidíme i propojené ID objednávky, a tak jsme schopni ověřit a prokázat, že recenze pochází od reálného spotřebitele.

IV. Uzavření Kupní smlouvy, platební podmínky, přeprava a dodání

1. Smlouvu s Námi je možné uzavřít pouze v českém jazyce.

2. V Internetovém obchodu je nabízeno zboží Prodávajícího, tj. zejména drogistické zboží a trvanlivé balené potraviny, a to včetně informace o ceně zboží, případně o dalších vlastnostech. Ceny Prodávajícím nabízeného zboží jsou uváděny včetně daně z přidané hodnoty, balného a manipulačních poplatků a jsou platné po dobu zobrazení v Internetovém obchodu. K ceně zboží je připočítáváno přepravné dle odstavce 2 tohoto článku. Nabídka prodeje zboží v Internetovém obchodu je pouze informativního charakteru a Kupující ohledně něho není povinen uzavřít Kupní smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije. Prodávající si vyhrazuje právo uzavírat Kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. Zboží nabízené v Internetovém obchodě může být označeno pečetěmi Prodávajícího dokládající pravost a originalitu nabízeného zboží.

3. K ceně zboží je Prodávajícím připočítáváno přepravné, jehož výše je závislá na typu přepravy, který si Kupující zvolí. Prodávající umožňuje doručení na dodací adresu prostřednictvím České pošty, PPL, GLS, DPD popřípadě též WE|DO. Zboží, které nelze odeslat v jedné zásilce (např. z důvodu objemnosti, nadměrné váhy, stavu zásob apod.) je Prodávajícím rozděleno do více zásilek, z nichž každá je účtována dle tarifu zvoleného způsobu odběru. O nutnosti takového postupu informuje Prodávající Kupujícího před odesláním zásilky e-mailem nebo telefonicky. Pokud Kupující s takovým postupem nesouhlasí, má možnost zvolit jiný druh přepravy či odběru.

4. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží z Kupní smlouvy uvedené v Internetovém obchodě platí pouze pro doručování zboží v rámci území České republiky. V případě doručování mimo území České republiky je Kupující vždy individuálně kontaktován za účelem dohody o způsobu doručení, a přepravné je účtováno dle tarifu zvolené přepravní společnosti.

5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory aj.) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

6. Pro objednání zboží zvolí Kupující konkrétní zboží nabízené v Internetovém obchodě a vyplní objednávkový formulář, tj. zejména informace o objednávaném zboží, způsobu úhrady Kupní ceny a doručení zboží (dále jen „Objednávka“). Před odesláním Objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které tvoří Objednávku, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat s povinností platby“. Údaje uvedené v Objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky potvrdí Kupujícímu, že Objednávku obdržel, a to na adresu elektronické pošty, kterou Kupující uvedl v Objednávce. Prodávající je oprávněn požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky), a to v závislosti na charakteru Objednávky.

7. Prodávající může umožnit Kupujícímu vytvoření vlastního uživatelského účtu v Internetovém obchodě. Kupující odpovídá za správnost a pravdivost údajů uvedených v Objednávce a/nebo v uživatelském účtu. Případné změny těchto údajů je Kupující povinen Prodávajícímu neprodleně sdělit. Přihlašovací údaje k uživatelskému účtu nesmí Kupující sdělit ani poskytnout třetí osobě, ani třetí osobě umožnit užívání svého uživatelského účtu. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet ani Internetový obchod nemusí být přístupný nepřetržitě a že uživatelský účet v případě jeho dlouhodobého nevyužívání nebo v případě porušení těchto Obchodních podmínek může být Prodávajícím zcela zrušen.

8. Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího. K uzavření Kupní smlouvy nedojde v případě, že Prodávající do jednoho pracovního dne od přijetí Objednávky informuje Kupujícího o tom, že zboží označené v Objednávce již nemá na skladě.

9. Cenu zboží z Kupní smlouvy společně s případnými náklady spojenými s dodáním zboží z Kupní smlouvy (dále společně jen jako „Kupní cena“) je Kupující povinen uhradit jedním z následujících způsobů:

a. v hotovosti při rozvozu zdarma v rámci města Ostrava při objednávce nad 1200,- Kč;

b. v hotovosti tzv. na dobírku v místě určeném Kupujícím v Objednávce;

c. bezhotovostním převodem na účet Prodávajícího č. 328206256/0300 vedený u ČSOB, a.s. (pro Českou republiku) (dále jen „Účet Prodávajícího“).

d. on-line platbou prostřednictvím platební karty VISA nebo MasterCard nebo některých bank.

10. Kupní cena je v případě platby v hotovosti a rozvozu zboží zdarma v rámci města Ostrava nebo při odběru zboží na dobírku splatná při převzetí zboží, v případě bezhotovostní platby (včetně on-line platby prostřednictvím platební brány) je Kupující povinen Kupní cenu uhradit nejpozději do pěti (5) dnů od uzavření Kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby bankovním převodem je Kupující povinen uvést variabilní symbol platby, který mu je sdělen Prodávajícím v potvrzení objednávky. Závazek Kupujícího uhradit Kupní cenu je v případě bezhotovostní platby splněn v okamžiku připsání Kupní ceny na Účet Prodávajícího. Ustanovení § 2119 Občanského zákoníku se nepoužije.

11. Prodávající je oprávněn požadovat úhradu Kupní ceny před odesláním zboží Kupujícímu, a to zejména v případě, že Kupující nepotvrdí Objednávku dle poslední věty ustanovení článku IV. odst. 6. těchto Obchodních podmínek.

12. Prodávající může požadovat po Kupujícím zaplacení zálohy. V takovém případě o tom bude Kupující informován před potvrzením Objednávky.

13. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé ceny zboží z Kupní smlouvy.

14. Kupující bere uzavřením Kupní smlouvy na vědomí, že výrobky a zboží nejsou určeny k průmyslovému a profesionálnímu použití a jsou určeny ke konečné spotřebě, a ne k dalšímu prodeji.

15. Prodávající je plátce daně z přidané hodnoty. Prodávající vystaví Kupujícímu daňový doklad – fakturu po uhrazení Kupní ceny a zašle jej na adresu elektronické pošty, kterou Kupující uvedl v Objednávce.

16. Není-li v Kupní smlouvě sjednáno jinak, určí způsob dodání zboží z Kupní smlouvy Prodávající. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko s takovým způsobem dopravy spojené, včetně případných dodatečných nákladů na zvolený způsob dopravy.

17. Kupující je, v případě dodání zboží na místo jím určené v Objednávce, povinen zboží z Kupní smlouvy převzít při dodání. Pokud Kupující zboží z Kupní smlouvy při dodání nepřevezme, je Kupující v prodlení a Prodávající je oprávněn požadovat na Kupujícím poplatek za uskladnění ve výši 25,- Kč (slovy: dvacet pět korun českých) denně za každý den prodlení Kupujícího s převzetím zboží, maximálně do výše ceny zboží. Dále je Kupující oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího doručováno opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu náklady s takovým doručováním spojené. Tento odstavec se užije i v jiných případech, kdy je Kupující povinen převzít zboží od Prodávajícího a dostane se s jeho převzetím do prodlení, například po vyřízení reklamace nebo při odstoupení od Kupní smlouvy bez udání důvodu po zákonné lhůtě.

18. Při převzetí zboží od přepravce, je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v případě jakékoliv závady ji neprodleně ohlásit přepravci. Kupující není povinen zboží od Přepravce převzít, pokud shledá porušení obalu zboží svědčící o neoprávněném vniknutí do zásilky. Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny náležitosti a na případnou pozdější reklamaci porušení obalu zásilky nebere Prodávající zřetel.

19. Prodávající dodává zboží označené v Internetovém obchodě jako „Zboží skladem“ ve lhůtě 2 – 5 dní při platbě v hotovosti na dobírku nebo od připsání Kupní ceny na bankovní účet Prodávajícího při platbě bezhotovostním převodem nebo on-line prostřednictvím platební karty. Při platbě v hotovosti je toto zboží doručeno na základě telefonické dohody po potvrzení objednávky Kupujícího Prodávajícím. Ostatní zboží je dodáváno ve lhůtě 10 – 20 dní od potvrzení objednávky Prodávajícím. Pokud Kupující dle tohoto ustanovení Obchodních podmínek v Prodávajícím garantovaných lhůtách zboží ne vlastní vinou neobdrží, má Kupující právo od Kupní smlouvy odstoupit.

20. Žádný z uvedených termínů dodání nelze brát jako fixní termín ve smyslu § 1980 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), ledaže je termín za takový výslovně označen a s Prodávajícím sjednán.

V. Odstoupení od Kupní smlouvy

1. Tento odstavec se použije pouze v případech, kdy je Kupující spotřebitelem ve smyslu článku I. 3. a. těchto Obchodních podmínek. Je-li Kupující spotřebitelem:

a. Může odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby.

               b. Je oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

c. Odstoupení od Kupní smlouvy musí Kupující Prodávajícímu odeslat ve lhůtě podle písm. i tohoto odstavce. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od Kupní smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží. Od Smlouvy můžete odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů). Pro odstoupení můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z Naší strany (ke stažení zde), jenž je přílohou těchto Obchodních podmínek. Jeho doručení Prodávající Kupujícímu potvrdí v textové podobě.

d. Po odstoupení je Kupující povinen zaslat Prodávajícímu obdržené zboží bez zbytečného dokladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení. Hodnota zboží (s ohledem na jeho povahu a vlastnosti) které je Kupujícím zasíláno Prodávajícímu zpět, nesmí být snížena. Zboží by mělo být vráceno Prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, a obsahovalo-li i pečeť originality či jiný ochranný prvek pak i s touto pečetí či prvkem.

e. Prodávající je povinen Kupujícímu vrátit částku plně odpovídající Kupní ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od Kupujícího přijal. Nabízí-li Prodávající v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen Kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. S vrácením peněžních prostředků je Prodávající oprávněn počkat do doby, než mu Kupující vrátí zboží, nebo prokáže, že jej odeslal.                                                     

f. Náklady na vrácení zboží nese Kupující a to i tehdy, nemůže-li být zboží vráceno obvyklou poštovní cestou.                                                              

g. Je-li vrácené zboží poškozeno, je Prodávající oprávněn vůči Kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vrácenou částku.                             

h. Kupující bere na vědomí, že právo odstoupit od Kupní smlouvy se dle ustanovení § 1837 písm. d) Občanského zákoníku nevztahuje mimo jiné na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího.

i. V případech, kdy má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, je Prodávající také oprávněn kdykoliv od Kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží Kupujícím. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.

j. Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

2. Není-li Kupující spotřebitelem, může od Smlouvy odstoupit pouze za písemně zvlášť sjednaných podmínek mezi Kupujícím a Prodávajícím, nebo stanoví-li tak zákon.

VI. Práva z vadného plnění

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti Prodávajícího za vady se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.

2. Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které Prodávající odpovídá. To neplatí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

3. Kupující může u Prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

4. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující požadovat vrácení Kupní ceny v plné výši.

5. Během dvanácti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.      

6. Prodávající není povinen nároku Kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že Kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

7. Prodávající odpovídá za vady vyskytnuvší se po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době.

8. V této lhůtě může Kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení Smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

a. odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;

b. bezplatné odstranění vady opravou;

c. přiměřenou slevu z Kupní ceny; nebo

d. vrácení Kupní ceny na základě odstoupení od Smlouvy.

9. Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Svou volbu může Kupující změnit pouze se souhlasem Prodávajícího. Neučiní-li Kupující svou volbu včas, má práva jako u nepodstatného porušení Smlouvy.

10. Podstatné je takové porušení Smlouvy, o němž strana porušující Smlouvu již při uzavření Smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana Smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

11. U vady, která znamená nepodstatné porušení Smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má Kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z Kupní ceny.

12. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může Kupující uplatnit právo na slevu z Kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od Smlouvy.

13. Uplatní-li Kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu Prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

14. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

15. Neoznámí-li Kupující vadu včas, pozbývá právo od Smlouvy odstoupit.

16. Reklamaci může Kupující uplatnit u Prodávajícího na adrese jeho sídla Pohoří 790, Ostrava - Krásné Pole, PSČ 725 26.

17. V případě, že si Kupující po vyřízení reklamace zboží nevyzvedne nebo nezažádá o jeho zaslání do třiceti (30) dnů ode dne, kdy mu bylo Prodávajícím oznámeno vyřízení reklamace, použije se článek IV. odst. 17.

VII. Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Programové vybavení a další součásti tvořící Internetový obchod (včetně fotografií propagovaného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat nebo neoprávněně užít (např. uchovávat, upravovat, šířit) programové vybavení nebo další součásti tvořící Internetový obchod. Přístup a užití Internetového obchodu ze strany Kupujícího v souladu s Obchodními podmínkami je bezplatný.

2. Kupující není oprávněn při používání Internetového obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Internetového obchodu. Internetový obchod je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor Prodávajícího ani na úkor práv třetích osob, zejména dalších Kupujících, a který je v souladu s jeho určením.

3. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

4. Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) občanského zákoníku a § 14 odst. 1 a § 20d a násl. zákona č. 634/1992, na ochranu spotřebitele sděluje prodávající, že s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se spotřebitel může obrátit na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, a to na internetových stránkách www.coi.cz.  Česká obchodní inspekce vyřizuje návrhy na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Pro vyloučení pochybností žádné ustanovení těchto podmínek nevylučuje možnost spotřebitele obrátit se svým nárokem na civilní soud.

5. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z Kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/ je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

6. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

7. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Internetového obchodu nebo v důsledku užití Internetového obchodu v rozporu s jeho určením.

8. Kupující přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

VIII. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

1. Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je zajištěna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo (dále vše jen jako „Osobní údaje“). Kupující souhlasí se zpracováním Osobních údajů Prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z Kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího uvedenou v Objednávce a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícího na tuto adresu.

2. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou, a to v elektronické podobě automatizovaným způsobem. Zpracováním Osobních údajů může Prodávající, jako správce, pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Aktuální seznam zpracovatelů Osobních údajů bude vždy zveřejněn v Internetovém obchodě.

3. Kupující je povinen své Osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých Osobních údajích. Kupující potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů. Kupující dále prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním Osobních údajů může ve vztahu k Prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Prodávajícího.

4. V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, může požádat Prodávajícího o vysvětlení a požadovat, aby odstranil závadný stav. Kupující se v takovém případě rovněž může obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

5. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnuté informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

6. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky Prodávajícího z Kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. 

IX. Závěrečná ustanovení

1. Pokud vztah související s užitím Internetového obchodu nebo právní vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2. Prodávající je oprávněn k této činnosti na základě živnostenského oprávnění a činnost nepodléhá jinému povolení. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti živnostenský úřad. V případě stížnosti je Kupující oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci.

3. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Obchodních podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

4. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s Kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, případně osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v Objednávce. Zpráva je v případě doručování elektronickou poštou považována za doručenou okamžikem přijetí na server příchozí pošty. Zpráva doručovaná osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je považována za přijatou převzetím zásilky adresátem, případně odepřením převzetí zásilky adresátem. V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je zásilka považovaná za doručenou rovněž uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

5. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 6.1.2023 a nahrazují Obchodní podmínky ze dne 9.4.2019.

 

V Ostravě dne 5.1.2023

 

 

 

Formulář pro odstoupení od Smlouvy

Adresát:               
Martina Nováková
Pohoří 790
725 26  Ostrava - Krásné Pole
martina@giulieta.shop

 

Tímto prohlašuji, že odstupuji od Smlouvy:

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Specifikace Zboží, kterého se Smlouva týká:

 

Způsob pro navrácení obdržených finančních prostředků, případně uvedení čísla bankovního účtu:

 

 

Je-li kupující spotřebitelem má právo v případě, že objednal zboží prostřednictvím e-shopu www,giulieta.shop („Společnost“) nebo jiného prostředku komunikace na dálku, mimo případy uvedené v § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí. V případě smlouvy, jejímž předmětem je několik kusů zboží nebo dodání několika částí zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části zboží, a v případě smlouvy, na základě které má být zboží dodáváno pravidelně a opakovaně, ode dne dodání první dodávky.

Toto odstoupení oznámí kupující Společnosti písemně na adresu provozovny Společnosti nebo elektronicky na e-mail uvedený na vzorovém formuláři.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, zašle nebo předá Společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od ní obdržel.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, vrátí mu Společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijala, stejným způsobem. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Společnost nabízí, vrátí Společnost kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Společnost není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než zboží obdrží zpět nebo než kupující prokáže, že zboží Společnosti odeslal.

 

Datum:

Podpis: